ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Łoniów , dnia 07.12.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie zaprasza do składania ofert na świadczenie schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Łoniów.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Łoniów/

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów

II .Opis przedmiotu zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia dla 5 osób bezdomnych (4 mężczyzn i 1 kobiety) w postaci schroniska dla bezdomnych, spełniających następujące warunki:

 1. status bezdomnego;
 2. ostatnie miejsce zameldowania w gminie Łoniów;
 3. konieczność zapewnienia pomocy w formie schronienia.

2.Każdorazowe umieszczenie danej osoby odbywa się na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie. Decyzje zawierać będą: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 1. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia usług oraz standardu obiektu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 2. Liczba osób wymagających schronienia:

Ze względu na  specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łoniów dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
 2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po  wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do OPS, przy czym:
 3. podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury bądź noty z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia ;
 4. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

III. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. a) w Zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. b) wykonawca winien posiadać warunki lokalowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
 5. c) stawkę miesięcznego pobytu dla 1 osoby należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania stawki brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
 6. d) dopuszcza się składanie ofert częściowych
 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

– wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument określający podstawę prawną działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania nie może być wcześniejsza niż 3 m-ce od daty złożenia oferty.

– w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

– w przypadku pozostałych podmiotów‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

– dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   Katolickiego oraz do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  obowiązkowym  dokumentem   jest   kopia   dekretu   o  mianowaniu   księdza   na proboszcza  parafii,  pełnomocnictwo   lub   upoważnienie   zarządu głównego wydane  dla  osób  go  reprezentujących  z  oddziałów   terenowych   nieposiadających  osobowości  prawnej,

– inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :

      – upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

–  zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łoniowie

– upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

– odpis statutu.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

 

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

– najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,

– umiejscowienie schroniska.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie lub składać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów   z dopiskiem: „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łoniów.”
 2. ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do 23 grudnia 2019 roku do godziny 9.00.
 3. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 4. 4. otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2019 r o godz.9.15
 5. 5. Termin związania ofertą:12.2019 roku.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko : Renata Klocek

Tel. 15 866 91 25 w.27

E‐mail: ops@loniow.pl

 

ZAŁĄCZNIKI – POBIERZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close