REALIZACJA PROJEKTU „SPOŁECZEŃSTWO BEZ BARIER – USŁUGI SPOŁECZNE DLA POWIATU SANDOMIERSKIEGO”

30.06.2023r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu wraz z Partnerami: Gmina Łoniów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

zakończyło realizację Projektu pn. „Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług specjalistycznych i minimalizacja barier umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Grupę docelową stanowili:

– osoby z niepełnosprawnościami, a w szczególności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

–  kandydaci na asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

–  opiekunowie osób niesamodzielnych

– osoby dorosłe po 18 r.ż. opuszczające pieczę zastępczą

– dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

– oraz rodzice zastępczy

            Zaproponowane formy wsparcia w ramach Projektu zrealizowane zostały w zakresie:

  • dla osób niepełnosprawnych: zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty, wsparcie psychologiczne, wyjazd rehabilitacyjno – usprawniający, likwidacja barier, usługi asystenckie w miejscu zamieszkania ON,
  • dla opiekunów osób niepełnosprawnych: przeprowadzono warsztaty, szkolenie z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną;
  • dla dzieci z rodzin zastępczych: zorganizowane zostały półkolonie oraz korepetycje z zakresu kompetencji kluczowych,
  • dla osób sprawujących pieczę zastępczą:, wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla opiekunów
    i dzieci z pieczy zastępczej oraz szkolenie z doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. utworzono i prowadzone jest mieszkanie chronione dla 2 osób opuszczających pieczę zastępczą,
  • utworzono i prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 19 uczestników.
oswiadczenie

 

 

 

             

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close