Świadczenia opiekuńcze

·         Świadczenie pielęgnacyjne

Przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jeżeli nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:
a. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
b. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1406 zł miesięcznie.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli:
a. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
b. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki
c. osoba w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

Prawo ustala się na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

·         Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje:
Osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

 Prawo w/w do świadczenia ustala się na okres zasiłkowy.

 

·         Zasiłek pielęgnacyjny

Wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
a. dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością;
b. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
c. osobie, która ukończyła 75 lat;

Powyższe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.
Powyższe świadczenie nie przysługuje:
a. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
b. osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS.
c. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Świadczenia opiekuńcze podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego –  oznacza to, że  w przypadku podjęcia zatrudnienia przez członka rodziny wnioskodawcy   w innym kraju członkowskim  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy o tym zdarzeniu poinformować organ (wskazując dokładny zagraniczny adres członka rodziny i jego pracodawcy).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close