Świadczenia rodzinne

Zasady udzielania pomocy

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne. Przyznanie świadczeń rodzinnych uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.         

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,                                                                                  
  3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia albo,                                                                                                                             

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo                                            

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka – przysługuje z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.
  • samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Rodzina wielodzietna to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego.
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.
  • rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia rodzinne podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego –  oznacza to, że  w przypadku podjęcia zatrudnienia przez członka rodziny wnioskodawcy   w innym kraju członkowskim  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy o tym zdarzeniu poinformować organ (wskazując dokładny zagraniczny adres członka rodziny i jego pracodawcy).

 

 Wnioski o świadczenia rodzinne można składać również drogą elektroniczną poprzez 

portal informacyjno-usługowy Emp@tia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close