Świadczenie wychowawcze 500+

W dniu 17 lutego 2016 r. opublikowana została ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca założenia i procedury programu „Rodzina 500+”

 

Najważniejsze informacje o założeniach programu „Rodzina 500 +”
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka. Świadczenie wychowawcze ma być wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Osoby uprawnione do świadczenie wychowawczego
Według założeń programu, świadczenie wychowawcze otrzymywać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

 

Składanie wniosków i wypłata świadczenia wychowawczego w 2016 roku
Wniosek będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie lub drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2016 roku.

Osoby o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym, ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą zobligowane dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

 Jeśli wniosek zostanie złożony do dnia 1 lipca 2016 roku, rodzice dostaną wyrównanie za 3 miesiące – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Świadczenie wychowawcze ma być przekazywane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub przekazem pocztowym.

 

Okres na jaki ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwsze przyznane świadczenie w roku 2016 będzie przysługiwało do 30 września 2017 roku.

 

Kryterium dochodowe
Program zakłada, że rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym także na pierwsze dziecko.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

 

Dodatkowe informacje na temat programu „Rodzina 500+” można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzwoniąc do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej na infolinię 41 342 16 35, 41 342 12 05 oraz pod numerem tel. 15 866 91 25.

 

INFOLINIA ŚUW w KIELCACH będzie również czynna
w dniach 02-03 kwietnia  w godz. od 9:00 do 13:00

  • Broszura o programie „Rodzina 500+” (Informator do pobrania)
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ustawa do pobrania)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (rozporządzenie do pobrania– wniosek wraz z załącznikami).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie realizuje przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną. Wnioski w formie elektronicznej można przesłać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE
DOSTĘPNA JEST NA PORTALU EPUAP POD ADRESEM

/opsloniow/SkrytkaESP

 

(w polu adresat wpisz Łoniów, a następnie wybierz Ośrodek Pomocy Społecznej)

 

Wielkość czcionki
Kontrast