Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego”

Łoniów 25.07.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu pn. „Społeczeństwo bez Barier – Usługi Społeczne dla Powiatu Sandomierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

Łoniów 56, 27 – 670 Łoniów

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 komputerów wraz z monitorami, oprogramowaniem systemowym oraz listwami zasilającymi.

Wymagania zostały określone w załączniku do zaproszenia ofertowego.

3. Termin realizacji

Sierpień 2022

4. Gwarancja i serwis

1) Dostawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji lub rękojmi na sprzęt, w tym wszystkie jego podzespoły na okres min. 24 miesiące od daty zakupu.

2) Naprawa sprzętu będzie się odbywała w siedzibie Zamawiającego przez Producenta sprzętu lub Dostawcę, chyba że usunięcie wad w ten sposób nie będzie możliwe.

3) Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie będzie możliwa, Dostawca odbierze sprzęt i dostarczy go do miejsca naprawy, koszty transportu pokrywa Dostawca lub Producent sprzętu.

4) Termin wykonania naprawy – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.

5. Miejsce dostawy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie

Łoniów 120, 27 – 670 Łoniów

6. Kryterium wyboru oferty

Cena – Zamawiający wybierze ofertę z najniższą oferowaną ceną brutto.

7. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10.00, w wybranej przez siebie formie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres ops@loniow.pl lub przesłana pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów. W temacie e-mail lub na kopercie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania o następującej treści: „Oferta cenowa – sprzęt komputerowy”.

8. Dodatkowe informacje

1) Zamawiający informuje, że zgodnie z zawarta umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia ofert przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

2) Dostawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy.

3) Dostawca musi:

– posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

– posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

– znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

9. Osoba uprawniona do kontaktu

Natalia Nieradka, tel. 15 866 91 25

 

 ZOBACZ

 

zap25072022

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close