Projekt “Równość Szans”

Szanowni Państwo

Gmina Łoniów / Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie informuje, że od 01.04.2010r. rozpoczął kolejny etap realizacji Projektu Systemowego pod nazwą „Równość szans” – skierowanego do osób zameldowanych na terenie gminy Łoniów, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Gmina Łoniów jest gminą wiejską. Liczba mieszkańców wynosi 7568: w tym w wieku produkcyjnym 5953 osoby. Mężczyzn 3005, i kobiet 2948 (według danych USC Łoniów). Bezrobocie w gminie nabrało trwałych i niekorzystnych cech. Podstawowe przesłanki to wiek, wykształcenie, zawód i czas pozostawania bez pracy. W gminie obserwuje się niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych gotowych do podjęcia pracy. Największą grupę osób pozostających bez pracy stanowią osoby z wykształceniem podstawowym zarejestrowane w urzędzie pracy oraz osoby które, nie mogą się zarejestrować ze względu na posiadanie niewielkiego gospodarstwa rolnego. Ogółem z pomocy społecznej w 2009 roku skorzystało 863 osoby w tym z bezrobocia 114 (MPiPS 03/2009r).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 16 osób nie pracujących i będących klientami pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie do końca 2010r. Zapewnienie aktywności zawodowej osób nie pracujących i będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Na terenie gminy jest 863 osoby bezrobotne: 613 kobiet i 250 mężczyzn w tym 500 osób korzystających z systemu pomocy społecznej.

Z diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Łoniów wynika, że istnieje wiele problemów społecznych wymagających kompleksowego rozwiązania. Wykluczenie społeczne to sytuacja, która uniemożliwia pełnienie ról społecznych i zdobywanie dochodów w godny sposób. Funkcje wychowawcze w rodzinach osoby bezrobotnej narażone są na duże deformacje i ograniczenia. Pojawiają się zaburzenia w zdefiniowaniu ról w rodzinie. Mimo iż kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy to często właśnie one podejmują działania służące zdobyciu środków na utrzymanie rodziny. Mężczyźni zwłaszcza długotrwale bezrobotni charakteryzują się brakiem pewności siebie i determinacji. W bardzo złej sytuacji rodzinnej to kobieta szuka pomocy w Ośrodku i jest bardziej chętna uczestniczyć w proponowanych zajęciach. W związku z powyższym zasadnym jest realizacja projektu systemowego.W wyniku analizy dokumentów osób korzystających z pomocy społecznej będących jednocześnie osobami nieaktywnymi zawodowo do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 osób nie pracujących i niekoniecznie (+6 osób rezerwa) zarejestrowanych w urzędzie pracy. Brak pracy powoduje u tych osób zniechęcenie i bierność w poszukiwaniu pracy, dlatego OPS wobec tych osób podejmuje działania mające na celu pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wsparciu w podnoszeniu kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie osobom korzystającym z pomocy społecznej kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji społecznej,
 • zwiększenie aktywności i motywacji do działania,
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
 • zwiększenie zdolności do komunikacji interpersonalnej oraz skutecznego porozumiewania się,
 • nabycie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia,
 • zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w gminie.

Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:

 • równość szans (wyrównanie szans na rynku pracy),
 • rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykluczenia społeczeństwa),
 • innowacyjność (aktywna integracja),
 • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej,
 • rozwój społeczeństwa integracyjnego, doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Przyjęto, że osoby korzystające z systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w dostępie do rynku pracy i readaptacji zawodowej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społecznej i nieaktywnych na rynku pracy.

Grupą docelową projektu będzie grupa 16 osób w wieku między 30 a 50r. życia zameldowanych na terenie gminy Łoniów, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r Nr 64 poz.593 z późn, zm.) Projekt zakłada wspieranie uczestnika w funkcjonowaniu w jego życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Spośród 863 osób kwalifikuje się 16 Uczestników, gdyż działania są skierowane do długotrwale bezrobotnych i rokujących iż po ukończeniu projektu znajdą pracę. Do grona zostaną zakwalifikowane osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na kryterium wykształcenia i płci dzięki czemu projekt jest zgodny z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspiera politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wybór tych osób zależał od aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, oraz faktu, że osoby te zadeklarowały swój udział w projekcie i wymagają aktywizacji zawodowej. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby korzystające z pomocy społecznej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych jako kryterium pomocnicze zostanie zastosowana kolejność zgłoszeń. Wybór grupy docelowej wynika z zidentyfikowanych przez Wnioskodawcę potrzeb potencjalnych beneficjentów. Osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia OPS charakteryzuje: postawa pasywna a co za tym idzie niska motywacja do jakiekolwiek aktywności, zaniżona samoocena.

Zasadne jest zatem podejmowanie konkretnych, kompleksowych działań, ukierunkowanych na niesienie rzeczywistej i skutecznej pomocy Uczestnikom. Zaplanowany przez Wnioskodawcę kompleksowy system wsparcia przyczyni się do poprawy ich sytuacji społecznej i zawodowej poprzez podwyższenie samooceny. Konsekwencją realizowanych działań będzie poprawa sytuacji materialnej Uczestników i ich rodzin, co w dalszej perspektywie doprowadzi do zaprzestania korzystania z pomocy społecznej.

Rekrutacja została przeprowadzona na podstawie dokumentów OPS (wywiad środowiskowy) oraz rozmowy kwalifikacyjnej z pracownikiem socjalnym. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 osób. W przypadku rezygnacji którejś z osób została utworzona rezerwowa lista 6 osób. 

PROJEKT współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKIEJSKĄ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close