Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

Gmina Łoniów- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, zwana dalej OPS lub Liderem Projektu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

I. Cel projektu

Celem realizacji projektu będzie kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa obejmująca działania, których zastosowanie powinno prowadzić do aktywnej integracji, przede wszystkim poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób i grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

II. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Łoniów, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
Planowany czas realizacji projektu: maksymalnie 24 miesiące.

III. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa:

W ramach partnerstwa przewiduje się podjęcie następujących działań:
1. Wspólne opracowanie przez Lidera i Partnera szczegółowej koncepcji projektu z podziałem na zadania oraz stworzenie wniosku aplikacyjnego.
2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, przy współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka.
3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:
a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna),
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
4. Do w/w usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:a)
społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

IV. Forma prawna Partnera:
Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Łoniów- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łoniowie Liderem partnerstwa, a Partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze niniejszego konkursu, będącym instytucją rynku pracy (wynika z wytycznych CT9).
Preferowany jest podmiot ekonomii społecznej (PES) – podmiot, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wybór podmiotu ekonomii społecznej jako partnera ośrodka pomocy społecznej jest zgodny z kryterium dostępu, które mówi o rekomendacji partnerstw OPS z PES.

V. Wymagania wobec Partnera

O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt IV Ogłoszenia, który spełnia następujące wymagania:
1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; – art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Przedmiot jego działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa.
3. Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert- min. 5 lat.
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym lub zbliżonym do celów i zakresu tematycznego partnerstwa, w tym:
– zrealizował przez ostatnie 2 lata min.1 projekt w ramach RPO WŚ zakładający efektywność zatrudnieniową i osiągnął zakładane wskaźniki,
– zrealizował z sukcesem min. 1 projekt dofinansowany w ramach EFS na kwotę min. 1 000 000 zł w ciągu ostatnich trzech lat.
5. Posiada odpowiedni potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny zapewniający sprawną realizację działań, wchodzących w skład zakresu tematycznego partnerstwa.
6. Posiada gotowość do wniesienia wkładu własnego proporcjonalnie do otrzymanego dofinansowania na realizowane przez siebie w ramach projektu zadania (całkowity wkład własny do projektu stanowi 15% wartości projektu).
7. Prowadzi działalności na terenie Gminy Łoniów/ Miasta Sandomierz, tj. posiada własną bazę lokalową i techniczną.

VI. Oferta składana przez potencjalnego partnera powinna zawierać:
1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełną nazwę instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe osoby uprawnionej do reprezentowania instytucji.
2. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe oraz dotyczące wkładu własnego).
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów o podobnym lub zbliżonym charakterze, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej (referencje).
4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową potencjalnego Partnera na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

VII. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
3. Aktualny statut podmiotu.
4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych.
5. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów jako partner w projektach.
6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

VIII. Termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać do 24 grudnia 2018 r. (do godz. 8.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”.
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie OPS ( I piętro pokój 27) w godz. 7.30 – 15.30 w dniach (poniedziałek- piątek) lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, Łoniów 56, 27-670 Łoniów.
Osoba do kontaktu: Justyna Bartyzel, tel. 15 866 91 25
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do OPS.
Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1.Złożenia po terminie.
2.Wycofania przez oferenta.

IX. Kryteria wyboru oferty
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa- max. 5 pkt.
2.Potencjalny partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 20 pkt.
3. Potencjalny oferent jest instytucją rynku pracy – 5 pkt.
4. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie,
techniczne, finansowe i organizacyjne, dotyczące wkładu własnego) – max. 20 pkt.
5. Doświadczenie w realizacji zadań, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zbieżnych z celem głównym projektu – max. 10 pkt.
6. Posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego – 10 pkt.

X. Procedura wyboru partnera
1. Złożone oferty będą oceniane od względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika OPS.
2. Decyzję o wyborze jednego partnera podejmie Kierownik OPS na podstawie propozycji Komisji Konkursowej.
2. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łoniów: http://www.loniow.bip.gmina.pl/
3. Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.
4. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.
5. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, w terminie 2 dni kalendarzowych od daty wpływu.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury na partnera.
7. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łoniów: http://www.loniow.bip.gmina.pl/

XI. Informacje dodatkowe
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert, negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego na konkursowy.

 

AKTUALIZACJA  Ogłoszenia o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych, pkt. VIII Termin i sposób składania ofert, akapit pierwszy „Oferty należy składać do 24 grudnia 2018 r. (do godz. 8.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”,

ulega zmianie i przyjmuje brzemiennie:

Oferty należy składać do 27 grudnia 2018 r. (do godz. 8.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”.

 

Powyższa zmiana związana jest z ustanowieniem (zgodnie z Zarządzeniem Nr 2.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie z dnia 6 grudnia 2018r) dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łoniowie

 

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

Aktualizacja ogłoszenia

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close