NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Łoniów 56, 27-670 Łoniów

2. Określenie stanowiska: Referent ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

3. Wymagania stawiane kandydatom:
1. niezbędne:
1.Wykształcenie wyższe drugiego stopnia-magisterskie na kierunku (administracja, prawo) lub studia podyplomowe (administracja, prawo).
2. Co najmniej półroczny staż pracy.
3.Obywatelstwo polskie(o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art.11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych)
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
7. Nieposzlakowana opinia.
2. dodatkowe:
1) Posiadanie umiejętności niezbędnych do właściwej realizacji zadań:
-znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem’’, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy ,,Dobry Start’’.
2) Predyspozycje osobowościowe: sumienność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, operatywność, umiejętność pracy w zespole.
3) Obsługa komputera i znajomość programu ,, Amazis’’, ,,Nemezis’’, ,,Minerwa’’, ,, Izyda’’, ’’KDR’’.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)Przyjmowanie wniosków oraz wymaganej dokumentacji do ustalenia prawa do zasiłków:
– zasiłku rodzinnego,
– zasiłku pielęgnacyjnego,
– zasiłku dla opiekuna,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– świadczenia wychowawczego,
– jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
– świadczenia pielęgnacyjnego,
– świadczenia ’’Za życiem’’,
– świadczenia rodzicielskiego,
– świadczenia ’’Dobry Start’’
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2)Rozpatrywanie w/w wniosków.
3)Przygotowanie projektu decyzji.
4)Sporządzanie comiesięcznej listy wypłat, dokonywanie kontroli pod względem merytorycznym.
5)Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielonych świadczeń, sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych.
6)Obsługa systemów informatycznych w zakresie w/w świadczeń.
7)Prowadzenie korespondencji dotyczącej w/w świadczeń w zakresie wykonywanych działań.
8)Współpraca między instytucjami wynikająca z w/w ustaw.
9)Przekazywanie drogą elektroniczną zbiorów centralnych.
10) Wydawanie zaświadczeń o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń wynikających z w/w ustaw.
11)Przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny.

5. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy lub CV – należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e- mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: referent ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie im przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”,
2. List motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kserokopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie o stanie zdrowia,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
8. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, w przypadku cudzoziemców dokument poświadczający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach ustawy o służbie cywilnej,
9.Wszystkie składane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
– termin do: 30.06.2020r do godz.15.30,
– miejsce: Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie osobiście, lub pocztą na adres tutejszego Ośrodka w zamkniętych kopertach z adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie’’ w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego,
– nie dopuszcza się możliwości składania ofert drogą elektroniczną,
– dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Warunki pracy na stanowisku.
a) wymiar czasu pracy-pełny etat,
b) miejsce pracy- stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie,
c )rodzaj pracy-praca posiada charakter administracyjno- biurowy, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

8. Informacje dodatkowe:
– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%,
– kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną,
– oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Ośrodka), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu,
– dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru w pokoju nr 27,
Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO” informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie, dane adresowe: Łoniów 56, 27-670 Łoniów.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: iodo@loniow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.
Podstawą prawną przetwarzania są:
a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawne – w zakresie danych określone w szczególności w art.22 kodeksu pracy;
b) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c)RODO);
c) uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
d) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne niż wynikające z przepisów prawa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych;
b) Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
c) Prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na postawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) Prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
g) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

 

p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łoniowie.

Renata Klocek

 

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR 6.2020 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE z dnia 04.06.2020 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie –

Wielkość czcionki
Kontrast

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności Więcej ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close